Tuesday, December 20, 2005

Aakhri Sawaal

Date : February, 2004
Directors : Pratyush Singh & Raheem Darediya
Production Managers : Sushant Ambulkar & Priyanka Bansal
Playwright : Vasant Kanetkar
Form : Stage Play
Type : Semester Production

Cast :
Mukta - Vasuta Agarwal
Laxmi - Nazneen Shafiq
Gangaram - Pratik Naphade
Jaysingh - Pratyush Singh
Nandu - Neharika Prabhat
Rajiv - Prabhat Bhaduria
Hema - Archana Srivastava
Devdutt - Abhinav Kimothi
Dr.Dubhashi - Vineet Kumar

The Play :
The Brochure:

No comments: