Tuesday, December 20, 2005

Prem Nagar Ki Dagar

Prem Nagar Ki Dagar

Date : September 12th, 2003
Form : Stage Play
Directors : Akbar Kamal & Pratyush Singh
Production Managers :


Cast :

Kiku : Aditya Aney
Chintamani Sarnobat : Raheem Darediya
Bunty Sarnobat : Mandar Sovani
Sumangala : Anushri Rathi
Tukaram : Abhinav Kimothi
Bindumadhav : Vineet Kumar
Durgavati : Nazneen Shafiq
Titu : Abhishek Agrawal
Shivaji : Naresh Sharma
Gauri : Afshan M Khan
Bhagwan : Uday Dhoke
Shama Nasir Ali : Priyanka Bansal

The Play :
The Brochure:
to be printed soon...

No comments: